Nieuws

Van vereniging naar stichting

PCPO Krimpenerwaard heeft de vereniging als rechtsvorm. Vanuit de traditie van het protestants christelijk onderwijs is hiervoor destijds heel bewust gekozen. Inmiddels zijn we twaalf jaar verder. Door veranderende wet- en regelgeving worden steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden belegd bij de toezichthouder en niet langer bij de algemene ledenvergadering. Deze en andere ontwikkelingen zijn voor het bestuur van de PCPO Krimpenerwaard aanleiding zich te bezinnen op de gewenste rechtsvorm.

Onder die ‘andere ontwikkelingen’ valt onder andere de gerichtheid van ouders op de plaatselijke school. Die is veel sterker dan de verbondenheid met de bovenschoolse organisatie. Dat begrijpen wij en stimuleren wij ook. Als ouder heb je bij voorkeur contact met de school en de leerkracht van je kind. In de praktijk betekent dit dat het aantal leden van de vereniging PCPO Krimpenerwaard daalt evenals het aantal leden dat de algemene ledenvergadering bezoekt.

Het bestuur heeft nagedacht over de vraag of het niet wenselijker zou zijn te kiezen voor de rechtsvorm van een stichting. Hierover is intern gesproken en is extern informatie en deskundigheid ingewonnen. In een aantal bijeenkomsten is gesproken met vertegenwoordigers van de GMR en de schooladviesraden. De leden zijn schriftelijk geïnformeerd over het proces en de stappen die daarin gezet zullen worden. In een extra ledenvergadering zullen zij het uiteindelijk besluit nemen over de omzetting van de vereniging naar een stichting.

In het kader van dit traject zijn een tweetal notities opgesteld, een beknopte en een wat meer uitgebreide. Deze geven extra achtergrondinformatie en een korte schets van het te doorlopen traject.

Klik hier voor de beknopte notitie.

Klik hier voor de uitgebreide versie.