Onderwijs

Vanwege lockdowns en beperkende maatregelen moesten veel van de voorgenomen beleidsplannen in aangepaste vorm worden opgepakt. Gezamenlijk overleg in werkgroepen was slechts beperkt mogelijk, digitaal overleg leende zich niet altijd voor het bediscussiëren en uitwerken van plannen en voornemens. Niet alles kon daardoor gerealiseerd worden zoals voorzien. Met de meeste plannen en beleidsvoornemens is echter wel een begin gemaakt. Dit wordt voortgezet in 2022.

Voorbeelden daarvan zijn:
– opzetten en uitwerken kwaliteitscyclus WMK,
– visie op en inzet van ICT,
– visie op en concretisering eigenaarschap,
– visie op en pilots rond inclusiever onderwijs (bijv. GRIP-groep),
– visie op en uitwerking aanbod hoogbegaafdheid.

Voor vrijwel al deze thema’s geldt dat het meerjarige trajecten zijn die met een lichte vertraging doorlopen.

De ontwikkelingen t.a.v. de inzet van ICT zullen blijvend aandacht houden. Met het organiseren van onderwijs op afstand tijdens de scholensluiting nam de kennis over gebruik en inzet van ICT sterk toe. Het opent nieuwe gezichtspunten voor toekomstig gebruik.

Het samenwerkingsverband Midden-Holland reikte ook een tweetal aandachtspunten aan: dyslexie en begaafdheid. Specifieke aandacht voor het leesonderwijs is hierin belangrijk. Met de aanschaf en de inzet van het ondersteuningsprogramma’s BOUW en Letterster zijn hierin inmiddels de eerste stappen gezet.

Het is belangrijk specifiek aandacht aan het begaafdenonderwijs te schenken. Op de scholen van de PCPO Krimpenerwaard gebeurt dat al in een bonte veelkleurigheid. In een beknopte beleidsnotitie verwoordden wij de stichtingsbrede uitgangspunten voor een relevant aanbod.

Daarnaast wordt gesproken en nagedacht over de mogelijkheden van toenemende inclusie. In dat kader stelde de PCPO Krimpenerwaard in samenspraak met de andere besturen binnen de gemeente het visiedocument ‘Naar inclusiever onderwijs in de Krimpenerwaard’ op. In het verlengde hiervan zijn inmiddels ook gesprekken met de gemeente gestart m.b.t. de participatie van jeugdzorg.

Terug naar het overzicht