Financiën

Baten (€)

De baten voor de Inhaal- en ondersteuningssubsidie, de subsidie Extra Handen voor de Klas en de baten vanuit het Nationaal Programma onderwijs waren vrijwel allemaal niet bekend bij het tot stand komen van de begroting 2021. Hoewel het gelukt is aanzienlijk meer personeel te werven om de doelen te verwezenlijken, zijn er ook een heel aantal (directie) vacatures open blijven staan. Dit is voor een aanzienlijk deel de oorzaak van het positieve resultaat.

De overige baten zijn fors hoger dan begroot. Detachering van personeel bij OCW en geïntensiveerde samenwerking met andere besturen binnen de invalpool hebben er in 2021 toe geleid dat er 100 duizend euro aan extra baten ontvangen is in verband met uitleen van personeel.

Lasten (€)

Voor al de hierboven genoemde extra baten geldt dat hier ook extra lasten tegenover staan. De salarissen zijn flink gestegen en er is extra personeel ingehuurd voor de Internationale Schakelklassen. Ook de groeibijdragen zijn volledig ingezet. Tegenover de inkomsten uit detachering staan salarislasten.

Hoewel de pandemie voor veel extra kosten heeft gezorgd, is er daardoor ook veel niet doorgegaan. Studiebijeenkomsten zijn een groot deel van het jaar afgelast of in afgeslankte vorm doorgegaan. Dit bracht aanzienlijk minder kosten met zich mee. Op momenten dat dit wel mogelijk was qua regelgeving, was er niet altijd gelegenheid. Het openhouden van de scholen en de focus op het verzorgen van onderwijs had primair de aandacht.

Resultaat (€)

Terug naar het overzicht