Externe contacten

De reguliere contacten met de gemeentelijke overheden zijn onderhouden. De meest aangelegen wijze is het voorbereiden en bijwonen van het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO). In het kader van het IHP (Integraal Huisvestingsplan) worden al langere tijd gesprekken gevoerd met gemeente, bibliotheek, kinderopvang en openbare basisschool over nieuwbouw van cbs De Ark.

Het gemeentebestuur van de Krimpenerwaard heeft het initiatief genomen tot het vormen van een Internationale Schakelklas (ISK) binnen de eigen gemeente. De ISK is gevestigd in cbs De Ark. Medewerkers vanuit de PCPO Krimpenerwaard zijn geschoold om aan deze doelgroep les te kunnen geven. De ISK valt geheel onder de verantwoordelijkheid van cbs De Ark. In een convenant zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop gemeente en schoolbesturen worden geïnformeerd over kengetallen, hoe zij betrokken blijven bij ontwikkelingen.

In het kader van Passend Onderwijs maakt de PCPO Krimpenerwaard onderdeel uit van SWV PO Midden Holland 2814. Het ondersteuningsplan is op dit niveau uitgangspunt voor het beleid. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is thuisnabij onderwijs te geven dat toegankelijk is voor alle leerlingen. Er wordt ingezet op steeds meer inclusiever onderwijs. Dat geldt in toenemende mate ook voor de meerbegaafde leerlingen.

De scholen van PCPO Krimpenerwaard bieden jaarlijks ruimte aan studenten die in het kader van hun opleiding (PABO, ROC) stage moeten lopen. Met Hogeschool De Driestar in Gouda en de Marnixacademie te Utrecht zijn daarover specifieke afspraken gemaakt. Er zijn intern twee schoolopleiders actief die de studenten begeleiden.

Terug naar het overzicht