Covid

Het jaar 2021 startte met een lockdown. Voor een tweede keer waren de scholen dicht en werd afstandsonderwijs verzorgd. De digitale infrastructuur en de beschikbaarheid van een laptop per leerling bewees opnieuw goede diensten. Het zorgde voor een solide basis van waaruit het afstandsonderwijs kon worden verzorgd.

Al snel ontstond landelijk het gesprek over hiaten en achterstanden in de leerstof n.a.v. de scholensluitingen, ook binnen de PCPO Krimpenerwaard. Algemeen was de analyse dat leerlingen heel verschillend reageerden op de lockdowns. Van grote achterstanden leek geen sprake, wel was de ervaring dat de verschillen tussen leerlingen groter waren geworden. Ook sociaal emotioneel waren er voorbeelden van toegenomen problematiek. De overheid stelde verschillende subsidieprogramma’s beschikbaar (inhaal- en ondersteuningssubsidie, extra handen in de klas). Stichting en scholen schreven hierop in en zetten extra programma’s en/of menskracht in. Rond de zomer werden de NPO-gelden beschikbaar gesteld. Iedere school stelde na een scan en een analyse een verbeterplan op. Teams en medezeggenschapsraden waren nauw betrokken bij de planvorming en de bestemming van deze extra middelen.

Terug naar het overzicht